Архив за януари, 2011

Нормотворецът пак надмина себе си

25.01.2011

След като българската държава десетилетия подред се държеше като простак и пенсионираше гражданите си въз основа на „изслужено време и старост“ а отскоро с оглед на „европейски изисквания“ започна да нарича управителя на магазин „супервайзер“, тия дни е достигнала нов връх.

Сиренето вече има нормативно битие и е приело формата на бюро*. Сериозно. Ето:

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2 юни 2006 г., обн., ДВ, бр. 47 от 9 юни 2006 г., посл. изм. и доп., бр. 7 от 21 февруари 2011 г.

Част трета
ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ

Глава четвърта
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДИРЕКЦИИ
И ДРУГИ СТРУКТУРИ

Раздел IV
ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО ОПЕРАТИВНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО”
(Изм. загл. – ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 150ц. (Нов – ДВ, бр. 91 от 2008 г., предишен текст на чл. 150ф, бр. 5 от 2010 г.)
(1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2011 г.) В ДМОС се създават Национално централно бюро „Интерпол“, Национално звено „Европол“, Бюро „СИРЕНЕ“ (SIRENE – Supplementary Information Request at the National Entries – Искане за допълнителна информация във връзка с националните сигнали) и единен телекомуникационен център.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
(3) (Отм. – ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

* Там го е намерил един приятел – Радо.