Не се оплаквай от тъмнината.
Запали свещ.
Публикации
28
 

Книги

(за повече вж. De rebus >> Книги)

 1. Закон за задълженията и договорите – заглавия, препращания, предметен указател и въведение, 260 стр., изд. СИБИ, 1999, ISBN 954-730-042-3
 2. Закон за задълженията и договорите – заглавия, препращания, латински термини, предметен указател и въведение (второ преработено и допълнено издание), 281 стр., изд. СИБИ, 2000, ISBN 954-730-042-3
 3. Закон за задълженията и договорите – заглавия, препращания, латински термини, предметен указател и въведение (трето преработено и допълнено издание), 282 стр., изд. СИБИ, 2000, ISBN 954-730-042-3
 4. Закон за задълженията и договорите – заглавия, препращания, латински термини, предметен указател и въведение (четвърто преработено и допълнено издание), 299 стр., изд. СИБИ, 2001, ISBN 954-730-111-Х
 5. Закон за задълженията и договорите – заглавия, препращания, латински термини, предметен указател и въведение (пето преработено и допълнено издание), 313 стр., изд. СИБИ, 2003, ISBN 954-730-175-6
 6. Закон за задълженията и договорите – заглавия, препращания, латински термини, предметен указател и въведение (шесто преработено и допълнено издание), 325 стр., изд. СИБИ, 2004, ISBN 954-730-234-5
 7. Банковата гаранция, 375 стр., изд. СИБИ, 1998, ISBN 954-730-008-3
 8. Доброволно представителство, 560 стр., изд. СИБИ, 2006, ISBN 954-730-325-2
 9. Доброволно представителство, 560 стр., изд. СИБИ, 2007, второ стереотипно издание, ISBN 954-730-325-N/A
 10. Подбрана библиография по частно право, 136 стр., изд. СИБИ, 2006, ISBN 954-730-352-X
 11. Как се решава частноправен казус?, изд. СИБИ, 2007, ISBN 978-954-730-404-8
 12. Как се решава частноправен казус?, изд. СИБИ, 2007, второ коригирано поради новия ГПК 2007 г. издание, ISBN 978-954-730-404-N/A

  Статии

(за пълните текстове и download на .pdf-файлове вж. De rebus >> Статии)

 1. Някои проблеми при тълкуването на чл. 132 ЗЗД (алтернативни задължения) (32 стр.), сп. Съвременно право, бр. 1/1993, стр. 51 – 61, София, ISSN 0861-1815
 2. Анализ на измененията на Закона за задълженията и договорите от ДВ бр. 12/1993 (27 стр.), сп. Търговско право, бр. 2/1993, стр. 16 – 24, София, ISBN 0861-6892
 3. Методика за извършване на правен анализ на предприятия, подлежащи на приватизация (6 стр.), Агенция за приватизация, информационен бюлетин, бр. 12/1993, стр. 6 – 7, София
 4. Методика за извършване на правен анализ на предприятия, подлежащи на приватизация (52 стр.), сп. Бизнес управление, бр. 2/1994, стр. 24 – 55, Свищов, ISSN 0861-6604
 5. Въпроси във връзка с противоречията между института на съпружеската имуществена общност и духа на законодателството (35 стр.), сп. Съвременно право, бр. 5/1994 (стр. 19 – 28) и 6/1994 (стр. 19 – 31), София, ISSN 0861-1815, препечатано в сп. Собственост и право, бр. 6/1994 (стр. 25 – 36) и бр. 2/1995 (стр. 42 – 58), София
 6. Понятие за банковата гаранция и видове банкови гаранции според структурата им (16 стр.) сп. Финанси и право, бр. 1/1996, стр. 5 – 16 София
 7. Уредбата на банковите гаранции в действуващото българско право (25 стр.), сп. Търговско право, бр. 1/1998 (стр. 18 – 24) и 2/1998 (стр. 18 – 28), София, ISBN 0861-6892
 8. Die Forderungsabtretung, insbesondere zur Kreditsicherung im bulgarischen Recht (18 стр.), in Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen; Die Forderungsabtretung, insbesondere zur Kreditsicherung in der BRD und in ausländischen Rechtsordnungen, S. 627 – 642, herausgegeben von Walter Hedding und Uwe H. Schneider, Verlag Duncker & Humblot/Berlin, 1999, в съавторство с проф. Огнян Герджиков
 9. Характер на нормата на чл. 69 ал. 1 изр. 2 на Търговския закон (уведомяване за обстоятелството, че търговското дружество е в процес на учредяване) (9 стр.), сп. Пазар и право, бр. 1/1998, стр. 5 – 13, София
 10. Наследяването на дялове в ООД (10 стр.), сп. Пазар и право, бр. 2/1999, стр. 5 – 12, София
 11. Относно проекта за Граждански кодекс, редакция от м. Септември 1999 г. (8 стр.), сп. Търговско право, бр. 1/2000, стр. 3 – 8, София, ISBN 0861-6892, в съавторство с проф. Петко Попов
 12. Абстрактните сделки в светлината на понятията за абстрактност и каузалитет (57 стр.), в Юбилеен сборник по повод 100-годишнината на проф. Иван Апостолов, 2001 г., стр. 419 – 451.
 13. Необходими белези на ценните книги за участието им в капиталовия пазар. Безналични и налични ценни книги (26 стр.), в Бюлетин на Държавната комисия по ценните книжа, бр. 3-4 / 2001 г., стр. 8 – 14, София, ISSN 1311-4395
 14. Допустима ли е продажба на предприятие в производството по ликвидация? (33 стр.), Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер, изд. Сиби, 2003 г., стр. 510 – 538
 15. Предварителни договори – някои неизяснени аспекти (46 стр.), сп. Търговско право, бр. 1/2004, стр. 32 – 62, ISBN 0861-6892
 16. Към въпроса за намаляването на неустойката (60 стр.), в Сборник в чест на проф. Живко Сталев, стр. 391 – 446, изр. СИБИ, 2005, ISBN 954-730-246-9
 17. Принципи на европейското договорно право (Principles of European Contract Law) – кратко представяне (14 стр.), сп. Търговско право, бр. 1/2005 (стр. 5 – 15), София, ISBN 0861-6892
 18. The Bulgarian Legal System from 1878 until World War I, (15 стр.), in Rechtskulturen des modernen Osteuropa, Traditionen und Transfers, Bd. I, Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Hrsg. Tomasz Giaro, ISBN 3-465-03489-9, в съавторство с проф. Мариана Карагьозова-Финкова, стр. 129 – 144.
 19. Персонална симулация. Видове, хипотези, сравнения с други правни конструкции, (55 стр.), сп. Юридически свят, бр. 2/2005, стр. 50 – 86
 20. Обзор на деликтното право в Република България (45 стр.), в Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2005 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. 614 – 649, ISBN – 10 3211 31135 1, 13 9873 211 31135 6
 21. Права на потребителя-купувач при несъответствие на стоката (35 стр.), сп. Търговско право, бр. 2/2007, стр. 35 – 57, ISBN 0861-6892
 22. Обзор на деликтното право в Република България за 2007 (5 стр.), в Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2007 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. 206 – 210, ISBN 978-3-211-77991-0
 23. Ein Überblick über das bulgarische Vertragsrecht, (13 стр.), Zeitschrift für Europäisches Vertragsrecht (ZEuP) ISSN 0943 3929, бр. 1/2009 (стр. 138 – 151)
 24. Key Issues of Civil Law in Corruption Cases in Bulgaria (21 стр.), в The Civil Law Consequences of Corruption, Nomos, 2009, pp. 195-205, ISBN 978-3-8329-4496-4
 25. Гражданскоправни аспекти на корупцията (ХХХ стр.), сп. Юридически свят, бр. 1/2009, стр. 37-65
 26. The Producer’s and Seller’s Liability under Bulgarian Law (11 стр.), in European Perspectives on Producers’ Liability, Sellier, 2009, ISBN 978-3-86653-055-3, стр. 211 – 222
 27. Неизяснени или неразглеждани въпроси във връзка с давността (20 стр.), под печат в Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, кн. ХХХ, ISBN NNN, Университетско издателство, 2010 г., стр. ХХХ – ХХХ
 28. Обзор на деликтното право в Република България за 2009 г. (23 стр.), в Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2009 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. 68 – 91, ISBN 978-3-11-024606-3, в съавторство с Виктор Токушев

Други

 1. Превод на сборника “Европейско дружествено право” (200 стр.), изд. СИБИ, 1998, София
 2. Преводи на множество статии в областта на частното право, публикувани в сп. Търговско право, сп. Съвременно право и в отделни сборници
 3. Препратки към действуващото българско законодателство и частична редакция на българския превод на Hausmaninger, H., Casebook zum römischen Vertragsrecht (Casebook по римско облигационно право), (471 стр.), изд. СИБИ, 2001, ISBN 954-730-121-7.
 4. Превод на Принципите на Европейското договорно право (Principles of European Contract Law), части І, ІІ и ІІІ – (81 стр.) сп. Търговско право, бр. 1/2005 (стр. 15 – 85), София, ISBN 0861-6892
 5. Бележки към част от Notes за българското законодателство в пълното издание на Draft Common Frame of Reference, т. ХХХ, Sellier, 2009, ISBN XXX.

Февруари 2010

 1. Неизяснени или неразглеждани въпроси във връзка с давността (20 стр.), под печат в Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, кн. ХХХ, ISBN NNN, Университетско издателство, 2010 г., стр. ХХХ – ХХХ;
 2. Обзор на деликтното право в Република България за 2007 (23 стр.), под печат в Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2009 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), p. 206 – 210, ISBN 978-3-211-77991-0, в съавторство с гл. ас. Виктор Токушев