Не се оплаквай от тъмнината.
Запали свещ.
Soft law
12
http://www.christiantakoff.com/soft_law/principles_of_european_contract_law/