Виентнамците не са си отишли. Или азиатците са дошли.

Законодателят явно ни подготвя за неизбежното пришествие на азиатска култура.

А в заглавието на гл. четвърта се съдържа доста неприличен намек за неприсъщи за животно функции.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Обнародван, ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., в сила от 31 януари 2008 г., изм. и доп., бр. 80 от 9 октомври 2009 г., бр. 8 от 25 януари 2011 г., в сила от 25 януари 2011 г.


Глава четвърта
ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ

Чл. 37. (…)
(4) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г.) В 7-дневен срок от промяната на адреса, на
собствеността или при смърт на кучето собственикът уведомява съответната областна
дирекция по безопасност на храните
.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г.) Когато чипът или татуировката е поставен от
ветеринарен лекар, който няма достъп до базата данни, той попълва данните на хартиен
носител и ги предава в областната дирекция по безопасност на храните, на чиято
територия практикува.

Чл. 38. (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните
създава и поддържа национална електронна база данни за регистрираните кучета.

Вашият коментар